Zákaznícky servis

VŠEOBECNÉ PODMIENKY

a Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy


1. VŠEOBECNÉ PODMIENKY

1.1 Predávajúcim je spoločnosť Vydavateľstvo Maxim, Strieborná 5/A, Košice 040 17, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice, OR 1/Re/1666/2017, Oddiel Sro, vložka 42432/V, IČO: 51133148, DIČ: 2120607181, e-mail: vydavatelstvomaxim@gmail.com (ďalej len predávajúci).
1.2 Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka.
1.3 Používaním internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.
1.4 Tieto Obchodné podmienky sú platné od 1.1.2018 až do odvolania.


2. OBJEDNÁVANIE

2.1 Tovar môže kupujúci objednávať nasledovne: a) prostredníctvom kontaktného formulára na webstránke, prípadne zaslaním e-mailu na vydavatelstvomaxim@gmail.com
2.2 Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.
2.3 Odoslanú objednávku potvrdí predávajúci do 24 hodín emailom a zároveň oznámi kupujúcemu dostupnosť a termín dodania tovaru. Všetky potvrdené objednávky sú záväzné!
2.4 Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky.
2.5 Zrušenie objednávky je zo strany kupujúceho možné do 12 hodín od objednania tovaru bez udania dôvodu. Kupujúci môže objednávku zrušiť telefonicky alebo e-mailom. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu storno objednávky e-mailom alebo telefonicky. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, predávajúci zašle peniaze späť na bankový účet kupujúceho.
2.6 Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje).


3. CENY

3.1 Predávajúci nie je platcom DPH.
3.2 K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu tovaru podľa toho, aký spôsob doručenia si kupujúci vyberie. Cena je odvodená od celkovej hmotnosti objednaného tovaru. Balné si neúčtujeme.


4. PLATBY

4.1 Platiť za tovar môže kupujúci priamou platbou na účet predávajúceho alebo na dobierku.
4.2 Platba je možná iba v eurách.
4.3 Daňový doklad (faktúru) posiela predávajúci kupujúcemu v balíku.


5. DODACIE PODMIENKY

5.1 Dodacia lehota na tovar v ponuke predávajúceho je vo väčšine prípadov do 3 pracovných dní od potvrdenia objednávky a pripísaní platby na účet predávajúceho.
5.2 Tovar bude vyexpedovaný okamžite po potvrdení objednávky a po splnení všetkých podmienok pre vyskladnenie.


6. DORUČENIE TOVARU

6.1 Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru Slovenskou poštou.
6.2 Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky.
6.3 Za tovar zodpovedá predávajúci až po jeho prevzatie kupujúcim.
6.4 Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené prepravcom. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca.


7. ODSTÚPENIE OD VYBAVENEJ OBJEDNÁVKY, ZMLUVY

7.1 Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty. Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci navyše započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru (náklady na prepravu a pod).
7.2 Tovar na vrátenie musí byť:, a) nepoškodený, b) kompletný, c) vrátane priloženého dokladu o kúpe.


8. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

8.1 Všetky osobné údaje poskytnuté zákazníkom v rámci objednávky tovaru sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej ako "ZOOÚ"). K poskytovaniu osobných údajov dochádza pri odoslaní objednávky na vydavatelstvomaxim@gmail.com.
8.2 Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje zákazníkov žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou: spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom na účely doručenia tovaru, a to je Slovenská Pošta.


9. Záverečné informácie

9.1 Dozor nad poskytovaním služieb vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia.
9.2 Tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky kúpne zmluvy uzavreté na ich základe sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.


V Košiciach, dňa 1.1.2018